Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi we wszystkich firmach i dotyczą każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska począwszy od pracodawcy a skończywszy na pracownikach i robotnikach.

Firma BHP-KANIEWSKI proponuje państwu przeprowadzenie następujących szkoleń:

1. Szkolenie wstępne ogólne, które odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu (praktykanci).

Szkolenie wstępne ogólne zapewni uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2.Szkolenie okresowe, które ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Proponuję przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców (ważność szkoleń - 5 lat),
  • dla osób kierujących pracownikami (ważność szkoleń - 5 lat),
  • dla pracowników administracyjno-biurowych (ważność szkoleń - 6 lat),
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważność szkoleń -  3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy),
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń - 5 lat).

Szkolenia będą przeprowadzane w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i skończą się egzaminem oraz wydaniem odpowiednich dokumentów (kart, zaświadczeń) o ukończeniu szkoleń wstępnych i okresowych zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.

Wszystkie szkolenia bhp przeprowadzane są na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez firmę BHP-Kaniewski.

 

Konieczność przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp wynika z zapisów ujętych w:

1. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1502),

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zmianami).