Stała obsługa w zakresie BHP obejmuje:

1) Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla
wszystkich zatrudnionych pracowników,

2) Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,

3) Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

4) Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,

5) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bieżące informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach,

6) Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

7) Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.