1. Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

2. Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji (protokoły pokontrolne).

 

3. Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

4. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeprowadzanie poglądowych i sprawdzających badań środowiskowych poziomu natężenia oświetlenia.

 

5. Przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (stanowiska komputerowe) na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973).

 

6. Bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.